• کتاب کاربرد اینکوترمز2010 در تجارت بین الملل
  • کتاب واژگان پرکاربرد تجارت بین الملل
  • کتاب ممنون بر میگردم!
  • کتاب روش های خرید و پرداخت در بازرگانی بین الملل
  • کتاب امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا